Schoolovereniging

De vereniging is de ‘eigenaar’ van van de 2 hervormde scholen in Genemuiden. De officiële naam is de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Genemuiden. Deze vereniging heeft leden. De leden hebben elk jaar een vergadering: de ledenvergadering. Op deze ledenvergadering worden de financiën besproken en wat er dat jaar op hoofdlijnen in het jaar is gebeurd.

Iedereen die tenminste 21 jaar oud is en verklaart in te stemmen met de grondslag en doelstelling van de vereniging kan lid worden van deze vereniging. Leden dienen (voor zover mogelijk) hun kinderen onderwijs te laten volgen aan één van de drie scholen van de vereniging.

Raad van Toezicht

De leden van de lokale Raad van Toezicht worden benoemd door de Schoolvereniging. Deze lokale leden controleren of de bestuurder de scholen van die vereniging wel goed bestuurt. Ze doen dit door de begroting, het jaarverslag en rapportages van de bestuurder te bespreken en goed of af te keuren. Ook kijken ze of de identiteit van de school passend is. Daarvoor zijn ze betrokken bij de benoeming van personeelsleden op het deel van de identiteit.

De schoolvereniging is te bereiken via het contactformulier.

Medezeggenschapsraad

De lokale Medezeggenschapsraad (MR) geeft haar instemming en advies over thema’s die specifiek voor ons kindcentrum gelden. Veel zaken waarover een MR meepraat, meedenkt en adviseert, komen jaarlijks terug. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het schoolondersteuningsprofiel, de schoolgids en de schoolresultaten. Ook kunnen onderwerpen als veiligheid op de scholen en lesmethodes aan de orde komen.

De MR is te bereiken via het contactformulier.
 

GMR

Naast de lokale MR kent elke schoolvereniging met meerdere scholen een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) met bevoegdheden op verenigingsniveau. De medezeggenschapsraden werken nauw samen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de drie scholen (GMR). In deze samenstelling komen onder meer het formatieplan, de begroting en de jaarrekening aan de orde. Vanzelfsprekend worden de eigen school gerelateerde zaken enkel besproken binnen de lokale MR.

De GMR is te bereiken via het contactformulier.

Ouderactiviteitencommissie

De school heeft een ouderactiviteitencommissie bestaande uit ouders van kinderen van onze school. De OAC helpt het team bij het uitvoeren van allerlei activiteiten. Het is ook een klankbord naar de directie toe van wat er onder de ouders leeft. Daarnaast verricht de OAC samen met andere ouders klussen in en om de school. Te denken valt aan: de aandacht voor gezondheid (luizencontrole), kwaliteit van de schoolomgeving (schoonmaakwerkzaamheden, klusjesmorgen, onderhoud schoolplein e.d.), contacten van school en ouders onderling (ouderavonden) en leuke, sociale activiteiten voor ouder en kind.